எனது வாஞ்சை

“என் ஆத்துமா உம்மேல் தாகமாயிருக்கிறது, என் மாம்சமானது உம்மை வாஞ்சிக்கிறது” (சங் 63:1).    பல்வேறு விதமான பிரச்சினைகளும் போராட்டங்களும் நிரம்பிய ஒரு உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்.

Read more

புதிய ஆண்டில் புதிய தீர்மானம்

கர்த்தருடைய கிருபையால் ஒரு புதிய ஆண்டுக்குள்  நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் புதிய புதிய தீர்மானங்களை நாம் எடுப்பதுண்டு. தீர்மானங்களை எடுப்பதில் எந்த அளவுக்கு முந்திக் கொள்கிறோமோ,

Read more

கூடார வாழ்க்கையில்

இந்த நிலையில்லாத கூடார வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்?

Read more

முன்மாதிரி

நாமும் வாழுவோம் முன்மாதிரியுள்ள வாழ்க்கை – வல்லவரின் துணையுடன்!

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: