வேத வசனத்தினால் பிரயோஜனம் என்ன?

வேத வசனத்தின் மூலமாக உண்டாகும் உண்மையும், நேர்மையுமான ஆவிக்குரிய பயன்களை அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் 2 தீமோத்தேயு 3:15 முதல் 17  வரையுள்ள வசனங்களில் விளக்கியுள்ளார்.

Read more

தேவன் இப்போதும் நம்மோடு பேசுகிறாரா?

இந்த கேள்வி சில தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் எழுந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. நம்முடைய ஆண்டவராகிய சிருஷ்டிகர் தம்முடைய சிருஷ்டிப்போடே எப்பொழுதும் பேசவே

Read more

தேவனுடைய வசனம்

தேவனுடைய வசனம் நம் வாழ்வில் என்ன செய்கிறது?

Read more

வனாந்திரத்தை வளமாக்கிய தேவனுடைய வார்த்தை

வனாந்திரத்தில் உண்டான வல்லமையுள்ள தேவ வார்த்தையை, யோவான் ஸ்நானகனிடத்தில் கேட்டறிந்த திரள் கூட்ட ஜனங்கள், வறட்சியாக்கப்பட்ட வனாந்திர வாழ்க்கையை வளமாக்கினர்.

Read more

வேதவசனத்தினால் உண்டாகும் 7 பிரயோஜனங்கள்

வேதவசனத்தினால் உண்டாகும் 7 பிரயோஜனங்கள். 2 தீமோத்தேயு 3:15-17   1. இரட்சிப்புக்கேற்ற ஞானமுள்ளவனாக்குகிறது.  2. தேவனுடைய மனுஷனாகத் தேறப்பண்ணுகிறது.  3. நற்கிரியைகளுக்கு தகுதிபடுத்துகிறது.  4. உபதேசிக்கிறது.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: