மகிமையின்மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம்.

மகிமையின் மேல் மகிமை அடையும்போது, நம்மில் உண்டாகும் மறுரூபம்

Read more

கடனாளிகள்

ஆவிக்குரிய கடன்கள்

Read more

தேவனுடைய ஜனங்கள்

தேவனுடைய ஜனங்கள் என்பது நமக்கு கிடைக்கப் பெற்றுள்ள மாபெரும் சிலாக்கியம். நமது சிலாக்கியத்தை மட்டுமல்ல, நம்முடைய பொறுப்பையும்
இது வலியுறுத்துகிறது.

Read more

உன்னதங்களிலிருந்து தேவன் அளிக்கும் பங்கு

யோசேப்பு உணவை பங்கிட்டான், எகிப்தியர் விளைச்சலில் ஒரு பங்கை அரசுக்கு அளித்தனர், ஆசாரியனுக்கு பலியின் இறைச்சியை பங்கிட்டனர், யோசுவா நிலங்களை பங்கிட்டான், கொள்ளையடித்த பொருளை, கொள்ளையர்கள்  பங்கிட்டுக்கொண்டனர்.

Read more

உங்கள் தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள்

எபிரேயர் 10:32 முதல் 39 வரையுள்ள வசனங்களை மூன்று பிரிவாக பிரிக்கலாம். 1. கடந்தகால வாழ்வினை நினை. 10:32-34 2. நிகழ்கால வாழ்வில் கடைபிடி. 10:35,36 3.

Read more

தெசலோனிக்கே சபையார்

தெசலோனிக்கே பட்டணத்தில் அப்.பவுல் செய்த குறுகிய கால ஊழியத்தின் மூலமாக (அப். 17:1-4) அங்கு உருவான சபைக்கு, பவுல் எழுதிய இந்த நிருபம் அவருடைய துவக்க கால

Read more

பொறுமை

“பொறுமையையும் அளிக்கும் தேவன்” ரோமர் 15:6 ஆவியின் கனியில் உள்ளடங்கிய ஒன்று நீடிய பொறுமை அதில் நம்மில் காணப்படவேண்டிய சில அம்சங்கள். 1. தேவனுடைய வசனத்தில் வளர்வதில்.

Read more

நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட எழுந்ததுண்டானால்…

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது மதசடங்காச்சாரமான வாழ்க்கை அல்ல; கிறிஸ்துவுடனே வாழுகின்ற வாழ்க்கை. பாவத்தில் வாழ்ந்த நாம், இரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்ற நிலையில், “கிறிஸ்துவுடனே சிலுவையிலறையப்பட்டோம்” (கலா 2:20), “கிறிஸ்துவுடனே

Read more

நம்முடைய அன்பு

அன்பிலே நடந்துகொள்ளுங்கள்  (எபே 5:2) என்று எபேசியர் நிருபத்திலே எழுதுகின்ற பவுல், அதனை எவ்விதமாக நடைமுறை படுத்த முடியும் என்பதை 7 குறிப்புகளில் விவரிக்கிறார். (எபேசியர் நிருபத்திலிருந்து) 1. பரிசுத்தமுள்ள அன்பாயிருக்க வேண்டும். 1:4

Read more

விசுவாசிகளின் 7 நிலைகள்

1. உறவுமுறையில் பிள்ளைகள். ரோமர் 8:16 2. ஐக்கியத்தில் சகோதரர்கள். யோவான் 20:17 3. கனத்தில் புத்திரர்கள். ரோமர் 8:14 4. மகிமையில் வாரிசுகள். ரோமர் 8:17 5. பிரித்தெடுக்கப்பட்டதில் பரிசுத்தவான்கள். 1 கொரி 1:2 6. நெருங்கிவருதலில் ஆசாரியர்கள். 1 பேதுரு 2:5

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: