மரியாளின் துதிப்பாடல்

மரியாள் தனது பாடலில் கிறிஸ்துவின் பிறப்போடுள்ள தேவனின் குணாதிசயங்களை நினைவுகூர்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறார் (லூக்கா 1: 46-55). 

Read more

கனவு பெண்மணி

கனவு பெண்மணி
(மகளிர் தினத்தில் மகளிருக்கான ஓர் மடல்)

Read more

தேவையானதும் தேவையற்றதும்

தேவையானது ஒன்றே, மனித குலம் அனைத்தும் தனக்கு தேவையானதை இன்றுவரை தேடியும், தேடினது கிடைக்காத சோகத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டது, ஏனென்றால் முதலாவது தேவனுடைய இராஜியத்தையும், அவரது நீதியையும் தேடாமற்போனதால்,

Read more

விரும்பியதை பெற்றுத்தந்த பெரிதான விசுவாசம்

ஆண்டவர் தம் அன்புக்குரிய சீடனையே, அற்பவிசுவாசியே (மத் 14:31) என கடிந்துகொண்ட நிலையில், கானானியப் பெண்ணின் பெரிதான விசுவாசம் ஆண்டவரை வியக்கச் செய்தன !!! விரும்பியதை பெற்றுத்தந்த

Read more

நிறைவான பலன்

கர்த்தரிடத்தில் வந்ததால் ரூத் பெற்ற நிறைவான பலன்.

Read more

மகதலேனா மரியாள் 

உயிர்தெழுந்த கர்த்தர் முதலாவது மகதலேனா மரியாளுக்கு தரிசனமானார். மகதலேனா மரியாளின் வாழ்விலிருந்து சில சிந்தனைகள். மகதலேனா மரியாள் ( யோவான் 20-ம் அதிகாரம் ) 1. அன்புள்ளவள்.

Read more
%d bloggers like this: