விசேஷித்தவர்கள்

விசேஷித்தவர்கள் யார்?

Read more

நாமும் நமது நல்ல மேய்ப்பரும்

ஒரு மேய்ப்பன் தன் ஆடுகளின் சுபாவத்தையும், அதன் இயல்புகளையும் அறிந்து மேய்த்து பராமரிப்பதுபோன்று, ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரின் இயல்பையும் அறிந்து நன்கு பராமரிக்கின்றார்.

Read more

தேவனுடைய ஜனங்கள்

தேவனுடைய ஜனங்கள் என்பது நமக்கு கிடைக்கப் பெற்றுள்ள மாபெரும் சிலாக்கியம். நமது சிலாக்கியத்தை மட்டுமல்ல, நம்முடைய பொறுப்பையும்
இது வலியுறுத்துகிறது.

Read more

இப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கும்படி

தாங்கள் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் தங்களைவிட மேன்மையுடன் இருக்க வேண்டுமென்று பெற்றோர் விரும்புகின்றனர். திருமண வயதையுடையோர், தங்களின் வாழ்க்கைத் துணை, தங்களுக்கு  நிகராக இருக்க விரும்புகின்றனர். இப்படி பலரும்

Read more

இதோ வெட்டுக்கிளி பேசுகிறேன்…

கொரோனாவின் கோரம் முடியும் முன், வெட்டுக்கிளியின் பாரம் தொடங்கியுள்ளது. தற்போது இந்திய ஊடகங்களில் பரவலாக பேசப்பட்டுவரும் வெட்டுக்கிளிகள் பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து என்ன பேசுகிறது!

Read more

விவரித்து சொல்லுவோம்

பின்வரும் சந்ததியான பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவைகளை மறைக்காமல், கர்த்தரின் துதிகளையும் அவருடைய பலத்தையும், அவர் செய்த அவருடைய அதிசயங்களையும் விவரிப்போம். சங் 78:4 பின்வரும் சந்ததிகளுக்கு நாம்

Read more

நெருக்கத்தின் நேரங்களில்…

நம் தேசம் மிக  நெருக்கமான நிலையை சந்தித்து வருகின்றது. அனைத்து துறைகளிலும் நெருக்கடிகள் முற்றி, மோசமான சூழ்நிலையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம. நெருக்கடியை சமாளிக்க அரசு எடுக்கும் முயற்சிகள்

Read more

புதிதாக்கப்பட்ட மனது

ஒருவனின் மனது இரம்மியமாயிருந்தால் வாழ்க்கை திருப்தியாக இருக்கும் (நீதி 15:13,15). ஆனால், இன்றைக்கு மனிதனின் மனதிலே திருப்தியில்லை (பிர 6:7). முன்னே நாமும் மனதிலே சத்துருக்களாயும் (கொலோ

Read more

திடன்கொள்ளுங்கள்

நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து, நாம் திடன்கொள்ளும்படி நம்மை உற்சாகப்படுத்துகிறார். 1. திடன்கொள், உன் பாவம் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது. (மத் 9:2) 2. திடன்கொள், உன் விசுவாசம்

Read more

சமாதானங்கள்

தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக வைத்திருக்கின்ற விசேஷித்த ஆசீர்வாதம் தேவசமாதானம் (பிலி 4:7). தேவனுடைய வார்த்தை அந்த தேவசமாதானத்தை வகைப்படுத்தி காண்பிக்கிறது. 1. மிகுந்த சமாதானம் ( வசனத்தை

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: