பாடுகளின் பலன்கள்

பாடுகள் நம்மை பலவீனப்படுத்துகிறது என்று எண்ணுகின்றோம். ஆனால், பவுல் தன்னுடைய சிறைவாசத்தின் மூலமாய் “பாடுகள் பலன்களைத் தருகிறது” என்பதை  பிலிப்பிய சபைக்கு எழுதுகின்றார்

Read more

சிறப்புடன் முடிந்த சிறைவாசம்

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தன் ஊழியத்தின் பெரும்பகுதியை சிறையிலே கழித்தவர். கிறிஸ்துவினிமித்தம் கட்டப்பட்டிருந்த அவர், “சிறைவாசம் சிறந்ததோர் ஊழியத்திற்கு உதவிற்று” என்பதை தனது நிருபங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார். ஒருவேளை, அவரிடம்

Read more

தேவனே உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன்

இன்றைய கிறிஸ்தவத்தில், தேவனுக்கு செலுத்தப்படும் ஸ்தோத்திரங்களில் தாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட உலக நன்மையே பெரிதென்னப்படுகிறது, ஆனால் தேவ மனிதனாகிய பவுலோ, உன்னத நன்மைகளுக்காகவே தேவனை ஸ்தோத்தரிப்பதை காணமுடிகிறது பவுலின்

Read more

பாடுகளின் பாதையிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கான ஜெபம்

பாடுகளின் பாதையில் பயணித்த பரிசுத்தவான்களுக்காக (தெசலோனிக்கேய விசுவாசிகளுக்காக), பவுல் அப்போஸ்தலன் ஏறெடுத்த பயனுள்ள ஜெபம்.(1தெச 3: 10-13 ) ஸ்தோத்திரத்தோடு துவங்கி …. 1 தெச 3:9

Read more

உண்மையை உணர்த்தும் உருவகங்கள்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் போதனைகளின் சிறப்பு, அவர் தாம் போதிக்க விரும்பும் காரியங்களை உவமைகளின் மூலமாகவும், உருவகங்களின் மூலமாகவும் போதித்தார். அதே முறையை அப்.பவுலும் தன்னுடைய நிருபங்களில்

Read more

நீ! நீ! நீ!

“நீயோ, தேவனுடைய மனுஷனே.” 1 தீமோ 6:11 பவுல் தீமோத்தேயுவிற்கு எழுதின நிருபங்களில், “நீ” என்ற வார்த்தையை, பல முறை பயன்படுத்தியுள்ளார். இதோ அவைகள்: ( தீமோத்தேயுவிற்கு

Read more

தேவனுடைய மனிதனின் சந்தோஷங்கள்

பவுலின் வாழ்க்கையிலிருந்து (பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் ) சந்தோஷத்துடன் விண்ணப்பம் செய்கிறேன். 1:4 எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார். அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன். 1:18 நான் மறுபடியும், உங்களிடத்தில் வருவதினால்

Read more

ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு

ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியமாயிருப்பதற்கு (1 யோவான். 1:7) ரோமர் நிருபத்தில் பவுலின் ஆலோசனைகள். 1. ஒருவரையொருவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். ரோமர்.15:7 2. ஒருவர்மேலொருவர் பட்சமாயிருங்கள். ரோமர்.12:10 3. ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாயிருங்கள். ரோமர்.12:5 4. ஒருவருக்கொருவர் கனம்பண்ணுகிறதிலே முந்திக்கொள்ளுங்கள். ரோமர்.12:10 5. ஒருவரோடொருவர் ஏகசிந்தையுள்ளவர்களாயிருங்கள். ரோமர்.12:16 6. ஒருவருக்கொருவர் புத்தி

Read more

பவுலின் சுயவிபர படம்

1 தெசலோனிக்கேயர் 2ம் அதிகாரத்தில் பவுலின் சுயவிபர படம் 1. தைரியமான சுவிசேஷகன் 2:2 2. உத்தம உக்கிராணக்காரன் 2:4 3. ஆசையில்லா அப்போஸ்தலன் 2:5 4. பராமரிக்கும் தாய் 2:7 5. பாரமாயிராத பிரசங்கி 2:9 6. மாதிரியுள்ள பரிசுத்தவான் 2:10 7. அக்கரையுள்ள தகப்பன் 2:12

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: