தேவனுடைய வசனம்

தேவனுடைய வசனம் நம் வாழ்வில் என்ன செய்கிறது?

Read more

முதல் ஜெபமும் முடிவு ஜெபமும்

கள்ளனின், முதலும், முடிவும் மற்றும் முக்கியமுமான ஜெபம். லூக்கா 23ஆம் அதிகாரம்.

Read more

அவரைப்போல நாமும்

  ( 1 யோவான் நிருபத்திலிருந்து )  1. அவர் ஒளியில் இருக்கிறதுபோல நாமும். 1:7  2. அவர் நடந்தபடியே நாமும். 2:6  3. அவர் சுத்தமுள்ளவராக இருப்பதுபோல நாமும். 3:3  4.

Read more

வேதவசனத்தினால் உண்டாகும் 7 பிரயோஜனங்கள்

வேதவசனத்தினால் உண்டாகும் 7 பிரயோஜனங்கள். 2 தீமோத்தேயு 3:15-17   1. இரட்சிப்புக்கேற்ற ஞானமுள்ளவனாக்குகிறது.  2. தேவனுடைய மனுஷனாகத் தேறப்பண்ணுகிறது.  3. நற்கிரியைகளுக்கு தகுதிபடுத்துகிறது.  4. உபதேசிக்கிறது.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: